બાઈબલને ગોઠે

આમી તુમને સાટી બાઈબલને ગોઠે અની તેમાં તુમને સાટી મોફતમાં  તેમાં બાઈબલ બાઈબલને ગોઠે ડાંગી ભાષામાં હેરી શકતાં હાસ અની  ડાઉનલોડ કરી (આભાર.)

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.